ข้อตกลงการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

   บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินโครงการประกวดหนังสั้น TIPlife Shot Film Contest 2023 โดยทางบริษัท ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเกี่ยวกับสิทธิ ช่องทาง และ วิธีในการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง สิทธิในการขอถอนความยินยอมของท่านได้ที่นโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัทฯ www.dhipayalife.co.th/privacy_policy_25636

บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลที่จะให้เพิ่มเติมแก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่” โดยมีการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่

บริษัทฯ สามารถบันทึกและเผยแพร่ภายถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหวของข้าพเจ้า บนเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ กระดานข่าวอื่น ๆ ในที่สาธารณะชน หรือตามสถานที่ใด ๆ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในการประกวด หนังสั้น TIPlife Shot Film Contest 2023